Malatiya No. 1: 'Hittite Hadad. Syrian Goddess Fig.1'