Yavash-Ova Khan No. 1: ' Yavesh-Ovakhan, Milestone of Trajan'